Moda

read

Moda

To sabi gbadun, day evri evri.: "moda" in Pijin moda Pijin nom.1 laif of pesin wey wok am moda ma I

Door ::: Door

read

Door ::: Door

Add "door" ::: "door" in Pijin ::: English to your vocabulary. door ::: door, nom.1 ::: nom.1 /door/

Door ::: Mɔɔ

read

Door ::: Mɔɔ

Add "door" ::: "mɔɔ" in Pijin ::: Frafra to your vocabulary. door ::: mɔɔ, nom.1 ::: nom.1 /door/ ::

Hom ::: Home

read

Hom ::: Home

Pijin ::: English hom ::: home, nom ::: nom.1 /hom/ ::: /-ho-m-er/ Pijin ::: English / i dey

Fud ::: Food

read

Fud ::: Food

Add "fud" ::: "food" in Pijin ::: English to your vocabulary. fud ::: food, nom.1 ::: nom.1 /fud/ ::

Book ::: Book

read

Book ::: Book

Add book ::: book in Pijin ::: English to your vocabulary. book ::: book, nom.1 ::: nom.1 /book/ :::

Wok, Job ::: Work

read

Wok, Job ::: Work

Add "wok, job" ::: "work" in Pijin ::: English to your vocabulary. wok, job ::: work, nom.1 ::: nom.

Hom ::: Yire

read

Hom ::: Yire

Pijin ::: Frafra hom ::: yire, nom ::: nom.1 /hom/ ::: /yire/ Pijin ::: Frafra / i dey find a